Vilkår og betingelser

 

  1. Produktet

Reisene, produktene og tjenestene som selges av Ifish Travels.

Ifish Travel kan ikke holdes ansvarlig for kjøpers valg av reise, produkt eller tjeneste.

Alle reiser tilbys av Ifish Travel og arrangeres i samarbeid med underleverandører. Med underleverandører menes overnatting, hotell, hytter, fiskeguider, båtutleiefirmaer, utenlandske reiseselskaper mv. Ifish Travel anser alle 3. parts selskaper/personer som er økonomisk involvert i en tilbudt reise som underleverandør.

Innholdet i reisen

Ifish reisebeskrivelser av reiser og destinasjoner finnes på selskapets hjemmeside. Reisebeskrivelsene anses å være veiledende og Ifish Travel forbeholder seg retten til å endre sammensetningen av dagsprogram. Det vil aldri være snakk om at de medfølgende reiseelementene skal fjernes. Fremgår det av reisen at det f.eks. inneholder 5 hele fiskedager, dette endres ikke.

Endring av pakketur

Dersom det skjer endring i hva som inngår i en pakkereise bekreftet av kunden, og endringen anses å være av vesentlig karakter, kan kunden kreve erstatning, eller i siste instans få hevet kjøpet.

Ved avlysning av enkeltdagsarrangementer vil kunden ha krav på kompensasjon for disse. Inkludert nedenfor er tapte fiskedager på grunn av vær. Dersom andre ordninger fremkommer på kundens faktura hvor Ifish Travel ikke har kunnet levere som avtalt, vil kunden også ha krav på kompensasjon.

Avlyste arrangementer og fiskedager gir ikke kunden rett til verken å heve kjøpet eller kreve refusjon av hele reisens pris. En kansellert fiskedag kan maksimalt kompenseres med kjøpesummen for den enkelte fiskedag.

En fiskedag kan kun avbestilles av båtens kaptein eller reiseleder. Som kunde har du ikke mulighet til å avlyse en fiskedag selv, uansett årsak.

Det er heller ikke mulig å få erstatning med henvisning til helsemessige eller andre grunner for ikke å kunne delta på en fiskedag eller annen aktivitet. Her vil det alltid være kundens private reiseforsikring som skal gi en eventuell erstatning.

Avreisedatoer

På pakketurer kan det i visse tilfeller vises avreisedatoer som er veiledende. I tilfeller hvor avreisedatoen er tydelig markert som veiledende, har Ifish Travel fullt ut rett til å endre avreisedatoen etter at kjøper har inngått kjøpsavtale.

  1. Eiendoms rettigheter

Ifish Travel har eiendomsrett til produktet inntil hele kjøpesummen er betalt.

  1. Risikoovergang og levering

Ved levering går risikoen for produktet over fra Ifish Travel til kjøper.

Alle fysiske produkter leveres ab. lager, med mindre det på forhånd er inngått skriftlig avtale med kjøper.

Dersom Ifish Travel har eiendomsrett til produktet, er det kjøpers ansvar å forsikre dette fra levering til avtalt kjøpesum er betalt.

  1. Ansvarsbegrensning og reklamasjoner ved feil og mangler

Kjøper mister reklamasjonsretten dersom reklamasjonen ikke fremsettes umiddelbart etter at kjøper har fått kjennskap til Ifish Travels eventuelle ansvar.

Ifish Travel kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader, tap og følgeskader under dette produktansvarsskader som oppstår under kjøperens besittelse.

Kjøper må umiddelbart gjennomgå medfølgende materiale ved mottak av faktura og reisebeskrivelse for å sikre at det ikke er feil eller mangler.

Dersom det er feil eller mangler ved produktet, skal kjøper umiddelbart informere Ifish Travel om feilen eller mangelen. Feil og mangler skal meldes umiddelbart etter levering og senest 8 dager etter levering. Dersom dette ikke skjer, mister kjøper retten til å gjøre misligholdsrett.

Klage på mangler på reisen skal rettes til Ifish Travel eller dennes representant på reisen så snart mangelen er konstatert, slik at forholdet kan rettes opp så snart som mulig. Med mangler forstås mangelfull levering av alt eller deler av det som fremgår av kjøpers faktura og tilhørende reisebeskrivelse.

Ved manglende tilfredshet med Ifish Travels utbedring av den påviste mangelen eller manglende utbedring av mangelen, har kjøper rett til å fremsette en skriftlig klage til Ifish Travel med krav om erstatning. Dersom kjøper under reisen har akseptert Ifish Travels utbedring av mangelen, mottatt erstatning eller på annen måte akseptert Ifish Travels løsning på mangelen, mister kjøper retten til senere å fremme innsigelser.

Dersom kjøper unnlater å gjøre oppmerksom på feil og mangler umiddelbart etter at disse er avdekket, er det jf. lov om pakkereiser §26 stk. 1 ikke mulig å få behandlet klagen etter hjemkomst.

Ved eventuell reklamasjon må Ifish Travel ha en kopi av den originale kjøpsfakturaen. Dersom kopi av kjøpsfaktura ikke fremlegges, vil kravet bli avvist.

 

  1. Betalingsbetingelser

Eventuell betaling skjer via Ifish Travels nettside eller som bankoverføring. Ved bankoverføring fremkommer betalingsbetingelsene på tilsendt faktura. Ved manglende betaling innen forfallsdato påløper det forsinkelsesrenter etter satser fastsatt av Ifish Travels og til enhver tid gjeldende.

Ved kjøp av reise belastes et depositum. Depositumet kan ikke refunderes. Størrelsen på depositumet fremkommer på kjøpers faktura. Depositumet er vanligvis 20 % av reisens pris.

Resterende betaling av reisens pris fremkommer på kjøpers faktura. Forfallsdato for restbetaling fremkommer på kjøpers faktura. Normalt må restbetalingen skje senest 90 dager før avreise.

  1. Kjøpers ansvar og kansellering

Deltakelse på Ifish Travel sine turer, guidede fisketurer og kurs skjer på eget ansvar.

Det er kjøpers ansvar å tegne reise- og avbestillingsforsikring til enhver tid. Ifish Travel kan ikke holdes ansvarlig for manglende reise- og avbestillingsforsikring. Det er kun i tilfelle Ifish Travel avbestiller en reise at kjøper har krav på full refusjon av hele beløpet for pakkereisen. Avbestillingsforsikring skal normalt tegnes før reisen kjøpes. Ifish Travel anbefaler kjøpere av våre pakkereiser å snakke med et forsikringsselskap om dette.

Dersom kjøper ønsker å avbestille en reise, må avbestillingen sendes skriftlig til Ifish Travel. Det er, jf. forbrukeravtaleloven § 18 ledd 2, nr. 12. ingen angrerett på pakketurer. Med mindre annet er angitt i kjøpers faktura, gjelder følgende ved eventuell avbestilling av pakkereise. Et innbetalt depositum kan ikke refunderes. En innbetalt saldo kan ikke refunderes. Dersom totalprisen for pakkereisen belastes ved bestilling, kan ikke dette beløpet refunderes ved avbestilling.

Med mindre det foreligger en skriftlig avtale mellom kjøper og Ifish Travel om tilbakebetaling av depositum, saldo eller hele prisen på pakkereisen ved avbestilling, kan ikke refusjon finne sted. Ifish Travel anbefaler alle kunder å tegne en privat avbestillingsforsikring.

Dersom Ifish Travel blir tvunget til å avbestille en reise, vil kunden få full refusjon av innbetalt beløp. Ifish Travel kan i tillegg ikke holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle andre tap kjøperen måtte ha i forbindelse med den kansellerte pakkereisen.

Dersom Ifish Travel informerer om endringer på reisen før avreise, skal Ifish Travel ha mottatt kjøpers innsigelse og/eller klage vedr. endringen umiddelbart etter at kjøper er gjort oppmerksom på den. Dersom det ikke fremsettes innvendinger fra kjøperen, anser Ifish Travel det som en aksept av den varslede endringen.

Det er kjøpers ansvar til enhver tid å kontrollere at navn er stavet riktig på alle dokumenter som sendes fra Ifish Travel. Ved utenlandsreiser anbefales det å stave navn slik de står på kjøpers/deltakernes pass. Ifish Travel kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, gebyrer eller andre konsekvenser som kundens uriktige opplysninger på navn kan medføre.

Det er kjøpers eget ansvar til enhver tid å møte opp i tide til de møtetidspunktene Ifish Travel angir. Dette gjelder også møteplasser og tider i utlandet. Dersom møter ikke bestilles på forhåndsavtalt sted til avtalt tid, kan ikke Ifish Travel garantere å kunne levere alle tjenester knyttet til pakkereisen.

Dersom kjøper ikke møter opp fra ett eller flere programmerte punkter i forbindelse med pakkereisen, er det ikke mulig for kjøper å få noen form for kompensasjon for dette. Dette gjelder uansett årsak til manglende oppmøte.

Ifish Travel kan ikke på noe tidspunkt holdes ansvarlig for om kjøperen ser bort fra sikkerhetstiltakene som er fremmet av Ifish Travel eller forretningspartnerne knyttet til Ifish Travel. F.eks. Ifish Travel kan ikke holdes ansvarlig for kjøpers manglende bruk av redningsvest.

Det er til enhver tid kjøpers ansvar å sørge for at alle nødvendige vaksinasjoner er utført. Ifish Travel kan ikke holdes ansvarlig for manglende vaksinasjoner og konsekvensene av dette.

Det er til enhver tid kjøpers ansvar å tegne selvstendig reise- og avbestillingsforsikring.

Kjøper er alltid ansvarlig for at alle nødvendige personlige dokumenter som kreves for å gjennomføre pakkereisen er i orden. Det er dermed kjøpers eget ansvar at alle påkrevde inngangsdokumenter er gyldige og overholder innreiselandets regler. Ifish Travel kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser feil og mangler i kjøpers personlige dokumenter kan medføre.

Ifish Travel kan ikke holdes ansvarlig for skader på deltakernes utstyr/utstyr.

Ifish Travel kan ikke holdes ansvarlig for personskade som oppstår/oppstår under reise, guidede fisketurer og kurs.

Ifish Travel kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap.

  1. Andre forbehold

Det tas forbehold om trykkfeil, pris-, valuta- og/eller avgiftsendringer samt endringer i produktspesifikasjoner, bruksanvisning og/eller markedsføringsmateriell.

  1. Force majeure

Ifish Traveks forpliktelser suspenderes når mislighold skyldes forhold utenfor Ifish Travels kontroll, inkludert streik, lockout, import/eksportforbud, jordskjelv, andre naturlige forstyrrelser, krig, krigslignende operasjoner, nøytralitetsbrudd, tiltak for å beskytte mot slike, borgerkrig, oppstand eller borgerurolighet, blokade samt skade direkte eller indirekte forårsaket av eller knyttet til brann, kjernefysiske reaksjoner, for eksempel kjernefysisk fisjon, kjernefysisk smelting (fusjon) og radioaktivt forfall, enten slik skade skjer i krigstid eller fredstid.

  1. Jurisdiksjon og lovvalg

Danske domstoler behandler eventuelle tvister, og ethvert søksmål vil, etter Ifish Travels valg, bringes inn for en dansk domstol. Ifish.dk har imidlertid rett til å kreve voldgift i henhold til dansk lovs generelle regler.

Ring og hør mer

+45 20485045