SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

  1. Produktet

De af iFish Travels solgte rejser, produkter og services.

iFish Travel kan ikke gøres ansvarlig for købers valg af rejse, produkt eller service.

Alle rejser er udbudt af iFish Travel og arrangeret i samarbejde med underleverandører. Ved underleverandører forstås overnatningssteder, hoteller, lodges, fiskeguideer, bådudlejere, udenlandske rejseselskaber m.fl. iFish Travel anser alle 3. parts virksomheder/personer som er økonomisk involveret i en udbudt rejse som en underleverandør.

Rejsens indhold

iFish travels beskrivelser af rejser og rejsemål kan findes på selskabets hjemmeside. Rejsebeskrivelserne anses som værende vejledende og iFish Travel forbeholder sig retten til at ændre sammensætningen af dagsprogrammer. Der vil aldrig blive tale om, at inkluderede rejseelementer fjernes. Fremgår det af rejsen at den f.eks. indeholder 5 hele fiskedage vil dette ikke blive ændret.

Ændring af pakkerejse

Sker der en ændring i hvad der er inkluderet i en fra kundens side bekræftet pakkerejse, og ændringen anses som værende af væsentlig karakter, kan kunden kræve kompensation, eller i yderste instans få købet ophævet.

I tilfælde af at enkeltstående dagsarrangementer aflyses, vil kunden have ret til kompensation for disse. Omfattet herunder er mistede fiskedage pga. vejrlig. Fremgår andre arrangementer af kundens faktura hvor iFish Travel ikke har kunnet levere ifølge det aftalte, vil kunden ligeledes være berettiget til kompensation.

Aflyste arrangementer og fiskedage giver ikke kunden ret til hverken at hæve købet eller kræve rejsens fulde pris refunderet. En aflyst fiskedag kan maksimalt blive kompenseret til den enkelte fiskedags købspris.

En fiskedag kan kun aflyses af bådens kaptajn eller rejselederen. Som kunde har man ikke mulighed for selv at aflyse en fiskedag, uanset årsag dertil.

Det er ligeledes ikke muligt at opnå kompensation under henvisning til helbred eller andre årsager for manglende mulighed for deltagelse på en fiskedag eller anden aktivitet. Her vil det altid være kundens private rejseforsikring som skal yde eventuel kompensation.

Afrejsedatoer

På pakkerejser kan der i visse tilfælde fremgå datoer for afrejse som er vejledende. iFish Travel er i tilfælde hvor afrejsedatoen tydeligt er markeret som vejledende i sin fulde ret til at ændre afrejsedatoen, efter køber har indgået købsaftale.

  1. Ejendomsret

iFish Travel har ejendomsret i produktet, indtil hele købssummen er betalt.

  1. Overgang af risiko og levering

Ved leveringen overgår risikoen for produktet fra iFish Travel til køber.

Alle fysiske produkter leveres ab. lager, medmindre forudgående skriftlig aftale om andet er indgået med køber.

Hvis iFish Travel har ejendomsret i produktet, påhviler det køber at forsikre dette, fra leveringen til aftalte købssum er betalt.

  1. Begrænsning af ansvar og reklamation ved fejl og mangler

Køber mister retten til at komme med reklamationer, såfremt reklamationen ikke indgives straks efter at køber er blevet opmærksom på iFish Travels mulige ansvar.

iFish Travel kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte omkostninger, tab og følgeskader under dette produktansvarsskader, som opstår under købers besiddelse.

Køber skal straks ved modtagelse af faktura og rejsebeskrivelse gennemgå det medfølgende materiale for at sikre sig, at der ikke er fejl eller mangler.

Hvis der er fejl eller mangler ved produktet, skal køber straks gøre iFish Travel opmærksom på fejlen eller manglen. Fejl og mangler skal fremsættes straks efter levering og senest 8 dage efter levering. Sker dette ikke, fortaber køber retten til at gøre mangelbeføjelse.

Reklamationer over mangler på rejsen skal straks når manglen er konstateret rettes til iFish Travel eller dennes repræsentant på rejsen, så forholdet hurtigst muligt kan forsøges udbedret. Ved mangler forstås, mangelfuld levering af hele eller dele af, hvad der fremgår af købers faktura og medsendte rejsebeskrivelse.

Ved manglende tilfredsstillelse overfor iFish Travels udbedring af den konstaterede mangel eller ved manglende udbedring af manglen, har køber ret til at lave en skriftlig reklamation til Ifish Travel med krav om kompensation. Har køber under rejsen accepteret iFish Travels udbedring af manglen, fået kompensation eller på anden måde accepteret iFish Travels løsning af manglen, mister køber retten til senere at komme med indsigelser.

Undlader køber at gøre opmærksom på fejl og mangler umiddelbart efter disse er konstateret, er det jf. lov om pakkerejser §26 stk. 1 ikke muligt at få klagen behandlet efter hjemkomst.

Ved enhver reklamation skal Ifish Travel have kopi af original købsfaktura. Hvis kopi af købsfaktura ikke fremvises, vil reklamationen blive afvist.

 

  1. Betalingsbetingelser

Enhver betaling foregår via iFish Travels hjemmeside eller som bankoverførsel. Ved bankoverførsel fremgår betalingsbetingelserne af fremsendte faktura.  Ved manglende betaling ved forfaldstid, påløber der morarenter efter de, af iFish Travels fastsatte og til enhver tid gældende satser.

Ved køb af en rejse opkræves der et depositum. Depositummet kan ikke refunderes. Depositummets størrelse fremgår af købers faktura. Depositummet udgør som oftest 20% af rejsens pris.

Restbetalingen af rejsens pris fremgår af købers faktura. Forfaldsdato for restbetalingen fremgår af købers faktura. Normalt skal restbetalingen finde sted senest 90 dage før afrejse.

Bestilles rejsen med mindre end 90 dage til afrejsedato, forfalder det fulde beløb ved bestilling af rejsen. 

 

  1. Købers ansvar og afbestilling

Deltagelse på iFish Travels rejser, guidede fisketure og kurser sker på eget ansvar.

Det påhviler til enhver tid køber at tegne en rejse og afbestillingsforsikring. iFish Travel kan ikke gøres ansvarlig for manglende rejse og afbestillingsforsikring. Det er kun i tilfælde af, at iFish Travel aflyser en rejse, at køber er berettiget til fuld refusion af pakkerejsens fulde beløb. En afbestillingsforsikring skal normalt være tegnet før rejsen købes. iFish Travel anbefaler, at købere af vores pakkerejser taler med et forsikringsselskab derom.

Ønsker køber at afbestille en rejse, skal afbestillingen indgives skriftligt til iFish Travel. Der er jf. forbrugeraftaleloven § 18 stk. 2, nr. 12. ikke fortrydelsesret på pakkerejser. Medmindre andet fremgår af købers faktura, gælder følgende ved enhver afbestilling af en pakkerejse. Et betalt depositum kan ikke refunderes. Et betalt restbeløb kan ikke refunderes. Opkræves den samlede pris for pakkerejsen ved bestilling, kan dette beløb ikke refunderes ved afbestilling.

Medmindre der mellem køber og iFish Travel er indgået skriftlig aftale om tilbagebetaling af depositum, restbeløb eller hele pakkerejsens pris ved afbud, kan tilbagebetaling ikke finde sted. iFish Travel anbefaler alle kunder at tegne en privat afbestillingsforsikring.

Ser iFish Travel sig nødsaget til at aflyse en rejse, vil kunden modtage fuld refusion af det betalte beløb. iFish Travel kan derudover ikke gøres økonomisk ansvarlig for andre tab køber eventuelt måtte have i forbindelse med den aflyste pakkerejse.

Oplyser iFish Travel om ændringer i rejsen forud for afrejse, skal iFish Travel have modtaget købers indsigelse og/eller klage vedr. ændringen straks efter køber er blevet gjort bekendt med denne. Gøres der ingen indsigelser fra købers side, anser iFish Travel det som en accept af anmeldte ændring.

et påhviler til enhver tid køber at kontrollere, at navne er stavet korrekt på samtlige dokumenter som fremsendes fra iFish Travel. Ved udenlandsrejser anbefales det at stave navne, som de fremgår af købers/deltagernes pas. iFish Travel kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, gebyrer eller andre konsekvenser som kundens fejlagtige oplysninger af navne må medfører.

Det er til enhver tid købers eget ansvar at møde op rettidigt til af iFish Travel angivne mødetidspunkter. Dette gælder også for mødesteder og tidspunkter i udlandet. Møder køber ikke op på et på forhånd aftalt sted til aftalt tidspunkt, kan iFish Travel ikke garantere at kunne levere samtlige ydelser forbundet med pakkerejsen.

Udebliver køber fra et eller flere programsatte punkter i forbindelse med pakkerejsen, er det ikke muligt for køber at opnå nogen form for kompensation derfor. Dette gælder uanset årsag til udeblivelse.

iFish Travel kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for, om køber tilsidesætter de af iFish Travel eller de af iFish travels tilknyttede samarbejdspartneres fremsatte sikkerhedsforanstaltninger. F.eks. kan iFish Travel ikke gøres ansvarlig for købers manglende brug af redningsvest.

Det påhviler til enhver tid køber, at alle nødvendige vaccinationer er foretaget. iFish Travel kan ikke gøres ansvarlig for manglende vaccinationer samt konsekvensen deraf.

Det påhviler til enhver tid køber at tegne en selvstændig rejse- og afbestillings-forsikring.

Køber er altid ansvarlig for, at alle nødvendige personlige dokumenter som kræves for at gennemfører pakkerejsen er i orden. Det er således købers eget ansvar at alle påkrævede indrejsedokumenter er gyldige og lever op til indrejselandets indrejseregler. iFish Travel kan ikke gøres ansvarlig for de konsekvenser, fejl og mangler i købers personlige dokumenter måtte medføre.

iFish Travel kan ikke drages til ansvar for skader på deltageres grej/udstyr.

iFish Travel kan ikke ansvarliggøres for personskade som opstår/sker under rejser, guidede fisketure samt kurser.

iFish Travel kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab.

  1. Øvrige forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, pris-, valuta- og/eller afgiftsændringer samt ændringer i produktspecifikationer, betjeningsvejledninger og/eller marketingsmaterialer. 

  1. Force majeure

iFish Travels forpligtelser suspenderes, når manglende opfyldelse skyldes forhold uden for iFish Travels kontrol, herunder strejke, lockout, import/eksport forbud, jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, blokade samt skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med brand, atomkernereaktioner, for eksempel kernespaltning (fission), kernesmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten en sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid.

  1. Værneting og lovvalg

Dansk ret behandler eventuelle tvister, og enhver retssag vil, efter iFish Travels valg, kunne anlægges ved en dansk domstol. iFish Travel er dog berettiget til at kræve voldgiftsbehandling efter dansk rets almindelige regler.

 

Ring og hør mere

+45 20485045